تابلو برق اطاق فرمان سردخانه ترکمن چای plc

۲۰کلیوولت