لوح تقدیر و افتخارات

برخی از لوایح اعطایی از مقامات و مجموعه های معتبر استانی و کشوری

البته مجموعه ما بر این باور هست که بیشتر افتخار مشتریان راضی و پروژه های موفق در حال اجراست حال آنکه برخی گواهی ها نیز در نگاه اول لازمه اعتماد و اعتبار مجموعه هستند

– گواهی-عضویت-انجمن-تخصصی-صنایع-همگن.

%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%87%d9%85%da%af%d9%86

– گواهی-توف-2013.

%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%81-2013
  • گواهی-تحقیق-و-توسعه
گواهی-تحقیق-و-توسعه

سندیکا-92-8-28.

سندیکا-92-8-28.

تاییدیه-توانیر-کمپکت.

تاییدیه-توانیر-کمپکت.

انجمن-صنفی95

انجمن-صنفی95

تاییدیه-توانیر–92کمپکت

تاییدیه-توانیر--92کمپکت