محصولات

محصولات که در زیر به آنها اشاره شده برخی از محصولات برگزیده تولید شده توسط تیم مهندسی آذر تابلو می باشد

تابلو برق توزیع 4000آمپری همراه با بانگ خازن 10 سلولی
به سفارش شرکت خوشگوار تبریز

تابلو برق اطاق فرمان سردخانه ترکمن چای 20000 تنی با کنترل PLC
تابلو برق موتورخانه بیمارستان بین المللی اردبیل
تابلو برق توزیع 4000آمپری با بانگ خازنی 875 کیلوار اتوماتیک
تابلو برق 20 کیلوولت سنتی چهار سلول
بانگ خازنی 350 کیلوار اتوماتیک